Introduktion till DCAT-AP-SE

Sveriges dataportal synliggör information om datamängder (d.v.s. metadata) där själva datamängderna och åtkomstpunkterna finns publicerade hos olika aktörer. Detta går till genom att Sveriges dataportal automatiskt ”skördar” informationen hos publicerande aktör. En aktör kan vara både från offentlig och privat sektor samt från civilsamhället.

En förutsättning för att dataportalen ska kunna skörda och därmed synliggöra information om datamängder är att aktörerna upprättar och publicerar informationen enligt en gemensam och standardiserad specifikation som kallas DCAT-AP-SE.

DCAT-AP-SE är speciellt framtagen för att passa Sveriges dataportal på grund av den är tillräckligt övergripande för att passa inhämtning av metadata från olika typer av organisationer och datadomäner.

Specifikationen är uppbyggd av olika klasser. Klasserna innehåller obligatoriska, rekommenderade och valfria fält.

Syfte och behov

Det ska vara enkelt för potentiella användare att hitta det man söker efter och förstå om data passar för de ändamål man har, både innehållsmässigt och tekniskt.

Därför är det viktigt att den metadata som samlas in är standardiserad, relevant och aktuell för de aktörer som använder portalen. Kvaliteten på metadatan är viktig för att uppnå en god användar-och sökupplevelse på Sveriges dataportal. Potentiella användare är både från privat och offentlig sektor såväl som enskilda medborgare. Därför ska beskrivningarna hålla ett lättbegripligt språk.

Bakgrund lagar och direktiv

EU antog 2003 det så kallade PSI-direktivet (2003/98/EG) i syfte att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. Direktivet har införlivats svensk lagstiftning genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

Svenska myndigheter är enligt PSI-lagen skyldiga att publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. I syfte att underlätta för de som vill hitta och använda denna information bör myndigheter publicera informationen genom att upprätta och publicera en metadatakatalog samt publicera denna till den Sveriges dataportal.

Även organisationer som inte omfattas av PSI-lagen kan välja att publicera metadata till Sveriges dataportal.

Bakgrund metadataspecifikationen

DCAT-AP-SE och är en svensk anpassning (en så kallad profil) av den europeiska metadataspecifikationen DCAT-AP. DCAT-AP är i sin tur är en anpassning (profil) av den internationella rekommendationen DCAT som utges av W3C.

Under hösten 2014 togs en första nationell metadataspecifikation fram på uppdrag av VINNOVA vilken baserades på:

Under hösten 2019 har en arbetsgrupp jobbat på att uppdatera denna specifikation vilket baserats på:

(*) Driftsattes aldrig på registrera.oppnadata.se.